• +48 502 21 31 22

Rafako złożyło notyfikację o niemożności wykonania umowy na Litwie

Projekt: Gospodarka

Notyfikacja dotyczy niemożności wykonania umowy, ewentualnie odstąpienia od niej. Chodzi o budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

Rafako S.A. złożyło notyfikację o niemożności wykonania umowy na budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie. Sprawa dotyczy umowy z 2016 r. na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin w ramach budowy nowej elektrociepłowni. Wartość umowy została określona na 149,65 mln euro netto.

Jak informuje notyfikacja, świadczenie, do którego zobowiązała się spółka, stało się odmienne od przewidzianego umową. Mówi też o odstąpieniu od umowy na skutek braku współdziałania zamawiającego i wykonywania jego zobowiązań umownych, a w szczególności na skutek braku koordynacji prac pomiędzy projektami LOT1 i LOT2, a także z powodu braku terminowego wystawienia przez zamawiającego przejściowych świadectw płatności odnośnie zakończonych kamieni milowych. Spółka już kilkakrotnie w raportach informowała rynek o konieczności dokonania odpisów z uwagi na pogarszającą się rentowność na tym kontrakcie.

Teraz zarząd Rafako w restrukturyzacji poinformował, że zamawiający, czyli litewska spółka JSC Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė, złożył do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Generali Towarzystwa Ubezpieczeń żądania wypłaty gwarancji należytego wykonania w wysokości 14,97 mln euro z tytułu umowy na budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie. - Przedmiotowe gwarancje zostały udzielone na rzecz zamawiającego, a na zlecenie Rafako S.A., w związku z postanowieniami umowy. Termin wypłaty z obu gwarancji wynosi pięć dni roboczych od dnia otrzymania żądania wypłaty - mówi komunikat.

oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka