Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU PLUSYdlaBIZNESU
- platformy informacyjnej dla przedsiębiorców stworzonej w celu wspierania lokalnych przedsiębiorców oraz działań wspierających rozwój biznesu w Regionie.

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zakres działalności realizowanej przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników poprzez Platformę Informacyjną PLUSYdlaBIZNESU, a w szczególności:

 2. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników, które są związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną i Usług dodatkowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez System;

 3. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;

 4. zasady ochrony danych osobowych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.W Regulaminie użyto określeń o następującym znaczeniu:

 5. Usługodawca – Firma SOFT-IB Ireneusz Burek z siedzibą w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12;

 6. Region Promocji – obszar wsparcia lokalnego biznesu, jaki założył Usługodawca;

 7. System – Platforma Informacyjna PLUSYdlaBIZNESU powstała w celu wspierania lokalnych przedsiębiorców działających w Regionie Promocji, działań wspierających rozwój biznesu w Regionie Promocji. System działa w oparciu o domenę PLUSYdlaBIZNESU.pl. W skład Systemu, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi wobec Użytkownika, wchodzi Serwis Informacyjny (zwany dalej: Serwis) oraz Branżowy Katalog Firm;

 8. Serwis Informacyjny – część informacyjna Systemu prowadzona w postaci strony internetowej w oparciu o adres PLUSYdlaBIZNESU.pl. W Serwisie publikowane są przez Usługodawcę informacje prasowe o charakterze gospodarczym oraz artykuły branżowe powiązane z Użytkownikami. Artykuły branżowe mogą mieć charakter komercyjny.

 9. Redakcja Serwisu – upoważniony przez Usługodawcę zespół redakcyjny, prowadzący Serwis Informacyjny;

 10. Użytkownik – korzystająca z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba reprezentująca osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która posiada siedzibę, oddział, filię w Regionie Promocji oraz widnieje w ewidencji CEIDG i/lub KRS;

 11. Partnerzy Biznesowi – Użytkownicy, którzy są jednocześnie klientami usług Usługodawcy;

 12. Partnerzy Wspierający – instytucje, podmioty prawne lub osoby, które wspierają działania gospodarcze oraz inicjatywy rozwijające lokalną przedsiębiorczość;

 13. Świadczenie Usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemu teleinformatycznego, zgodnie z Ustawą o Prawie Telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198. z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 14. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, określone w Wykazie usług Systemu stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu;

 15. Konto – zbiór informacji szczegółowo opisujący Użytkownika oraz prowadzoną przez Użytkownika działalność gospodarczą tzw. Wpisy Firm, które Użytkownik może samodzielnie modyfikować;

 16. Wpis Firmy – dane prowadzonej działalności gospodarczej Użytkownika publikowane w Branżowym Katalogu Firm. Użytkownik może posiadać kilka Wpisów Firm w Branżowym Katalogu Firm, zgodnie z ewidencją CEIDG i/lub KRS. Wpis Firmy zawierać może dane teleadresowe, opis skrócony i rozszerzony oraz mapkę i zdjęcia. Wpis firmy może być rozszerzony o publikacje artykułów branżowych oraz ogłoszeń. Usługodawca przewiduje zwiększenie funkcjonalności związanych z prezentacją Wpisów Firm;

 17. Branżowy Katalog Firm - umieszczony pod adresem PLUSYdlaBIZNESU.pl branżowy wykaz Firm Użytkowników zawierający wyszukiwarkę według branż i podbranż, nazwy firmy, słów kluczowych. Branżowy Katalog Firm zawiera Firmy prowadzone przez Użytkowników Systemu.

 

 

 

 

§ 2

Zasady korzystania z Systemu

 

 1. Korzystanie z podstawowych usług Systemu jest dobrowolne i bezpłatne. Należą do nich: rejestracja, edycja własnego Konta, edycja danych Firmy w zakresie podstawowym, otrzymywanie newslettera gospodarczego, kontakt z Redakcją Serwisu.
  Część usług rozszerzonych jest odpłatna. Należą do nich: wpis w wielu branżach, wpis wielu Firm Użytkownika, wpis rozszerzony wraz z zdjęciami, logotypem, opisem rozszerzonym, mapą lokalizacji każdej Firmy, Ogłoszenia, Promocja w obrębie branży, banery graficzne, promocja na serwisach zewnętrznych.

 1. Warunkiem korzystania z Systemu jest dokonanie rejestracji. Warunkiem rejestracji, a następnie edytowania, uzupełnienia oraz aktualizacji informacji o prowadzonej działalności jest:

 2. Akceptacja treści Regulaminu.

 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Wyrażenie zgody na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania usług Systemu.

 5. Rejestracji w Systemie mogą dokonać Użytkownicy wskazani w § 1 ust. 2 pkt 3). 

 6. Pełny zakres Usług oferowanych przez System jest dostępny dla Użytkownika po rejestracji i założeniu Konta w Systemie. O każdej usłudze komercyjnej Użytkownik jest informowany.

 7. Rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika następuje po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym, które są wysyłane do Usługodawcy w celu weryfikacji i akceptacji.

§ 3

Prawa i obowiązki Użytkowników

 

 1. Użytkownik Systemu ma prawo do edytowania, uzupełnienia oraz aktualizacji swoich danych kontaktowych oraz informacji o prowadzonej działalności gospodarczej w postaci Wpisu Firm w Branżowym Katalogu Firm. Użytkownik ma prawo do czasowego lub stałego wstrzymania ich publikacji bądź ich usunięcia.

 2. Użytkownik, po uprzednim skierowaniu wniosku do Usługodawcy, może wyrejestrować się z Branżowego Katalogu Firm i zrezygnować z korzystania z Systemu. Po rezygnacji prezentacje Firm Użytkownika zostaną usunięte z Systemu.

 3. Usługodawca może okresowo wysyłać informacje do Użytkowników w celu potwierdzenia ich aktywności. Konto Użytkownika może być usunięte z Systemu przez Usługodawcę jeśli nie otrzyma potwierdzenia aktywności Użytkownika.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe realizowanie Usług w przypadku udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim ustanowionego przez siebie loginu i hasła pozwalającego na dostęp do Konta tj. zasobów Systemu.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do niepodawania na swoim koncie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających Regulamin i zasady współżycia społecznego, jak również do korzystania z Systemu w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie oraz nie może działać na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich.

 6. Zarejestrowany Użytkownik może posługiwać się logotypem PLUSYdlaBIZNESU (do pobrania na stronie PLUSYdlaBIZNESU.pl) wyłącznie w celu promocji Systemu oraz identyfikowania się Użytkownika z założeniami Systemu. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać używania logotypu na każde żądanie Usługodawcy (np. w przypadku posługiwania się logotypem PLUSYdlaBIZNESU w celach niezwiązanych z promocją Systemu oraz identyfikowaniem się Użytkownika z założeniami Systemu).

 

 

§ 4

Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

 

 1. System działa w oparciu o stronę internetową. W celu skorzystania z Usług Systemu konieczne jest podłączenie do Internetu oraz posiadanie niezbędnego oprogramowania przez Użytkownika.
 2. Usługodawca może decydować o zmianie usług Systemu, usługi mogą być czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany. Użytkownik we własnym zakresie umieszcza i edytuje dane o prowadzonej działalności gospodarczej (Wpisy Firm).

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub braku akceptacji treści zamieszczanych w Systemie przez Użytkowników lub odmowy realizacji usług jeżeli treści zamieszczane przez Użytkowników naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników za pośrednictwem Systemu.

§ 4

Polityka prywatności

 

 1. Polityka prywatności oraz polityka cookies znajduje się po adresem: https://plusydlabiznesu.pl/POLITYKA-PRYWATNOSCI,t5.html​

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane w Systemie na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu. W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik może podjąć decyzję o wykreśleniu z Systemu,
  o której jest zobowiązany poinformować Usługodawcę.

 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby System (Serwis oraz Branżowy Katalog Firm) oraz usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia, w szczególności spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Systemu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Systemu zgromadzonych w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, siły wyższej i zdarzeń losowych (przez które należy rozumieć: huragan, tornado, powódź, stan klęski żywiołowej lub inne stany zrównane ze stanem klęski żywiołowej), z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Systemu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego1994 (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Systemem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 

 

Załącznik 1

 

Wykaz usług oraz funkcji Systemu PLUSYdlaBIZNESU:

 

 1. Publikacja Firmy Użytkownika w Branżowym Katalogu Firm – dzięki tej usłudze Użytkownik ma możliwość zaprezentowania swojej Firmy (prowadzonej działalności, również w filiach, oddziałach) w Branżowym Katalogu Firm, w postaci podstawowych danych teleadresowych, strony www, zakresu działalności (branże, słowa kluczowe), opisu zakresu działalności. Użytkownik może zamieścić zdjęcia i logotyp swojej Firmy. Lokalizacja Firmy wyświetla się na mapie. Dodanie nowego przedmiotu działalności jako nowej Firmy przez Użytkownika wymaga akceptacji Usługodawcy. Wszystkie Wpisy Firm muszą być zgodne z faktycznym miejscem prowadzenia działalności oraz wpisem do CEIDG lub KRS.

Po zarejestrowaniu Użytkownik ma możliwość edycji własnego Konta, które zawiera dane kontaktowe Użytkownika (w tym obowiązkowo NIP) prowadzonej działalności gospodarczej, adres siedziby głównej, a także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, o ile Użytkownik je posiada. Dane Użytkownika są widoczne wyłącznie dla Usługodawcy, nie są publikowane w Branżowym Katalogu Firm. Rejestracja w Systemie polega na założeniu Konta Użytkownika co jest niezbędne do pełnego wykorzystania funkcjonalności Systemu. Konta Użytkowników zatwierdza Usługodawca. W celu promocji swojej Firmy Użytkownik może korzystać z bezpłatnej prezentacji Firmy w Branżowym Katalogu Firm. Po zalogowaniu Użytkownik dodaje Firmy do swojego Konta, w których wprowadza lub edytuje informacje o prowadzonej działalności (patrz: Publikacja Firmy Użytkownika).

Uwaga: Usługodawca zaleca przed rejestracją Konta Użytkownika sprawdzenie czy nie istnieje Prezentacja Firmy Użytkownika w Branżowym Katalogu Firm, np. w wyniku przeniesienia danych z wcześniej działającej Bazy Firm oraz innych systemów prowadzonych przez ADO.
W przypadku określonym powyżej Użytkownik może:

 1. zarejestrować Konto Użytkownika – Usługodawca przypisze dotychczasową prezentację Firmy do nowego Konta Użytkownika, które następnie może być edytowane przez Użytkownika,

 1. zwrócić się do Usługodawcy przez formularz w dziale Kontakt w celu przesłania wskazówek na temat połączenia Wpisu Firmy z nowym Kontem Użytkownika.

 1. Zamieszczanie ogłoszeń Firmy – usługa umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom publikowanie ogłoszeń. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest treść związana wyłącznie z wykonywaną działalnością gospodarczą. Dodanie nowego ogłoszenia przez Użytkownika wymaga akceptacji Usługodawcy.

Ogłoszenia można dodać z poziomu Konta Użytkownika w ramach opublikowanej Firmy, wpis można dowolnie edytować lub usuwać. Ogłoszenia mogą być wzbogacane o dodatkowy element graficzny lub zdjęcia. System posiada odrębną wyszukiwarkę ogłoszeń. Przed publikacją ogłoszenie wymaga akceptacji Usługodawcy.

 1. Wyszukiwanie treści w serwisie www - Dzięki wyszukiwarce na stronie PLUSYdlaBIZNESU.pl można wyszukać dowolne treści w tytułach i artykułach Serwisu.

 2. Funkcja zapytań - Zarejestrowany Użytkownik może wysłać do Usługodawcy zapytanie, zgłoszenie, temat, problem. Usługodawca podejmuje decyzję w jaki sposób i gdzie niniejsze zapytanie (problem) skierować oraz gromadzi informacje zwrotne do Użytkownika tj. publikuje na stronie PLUSYdlaBIZNESU.pl, przekazuje temat odpowiednio do Usługodawcy, Partnerów Biznesowych lub Partnerów Wspierających, wysyła odpowiedzi do Użytkownika. Usługodawca przewiduje rozwój tego kanału przepływu informacji.

 3. Funkcja konsultacyjna – Usługodawca może wysyłać do zarejestrowanych Użytkowników (w tym Partnerów Biznesowych) temat do konsultacji w zakresie gospodarki, planowanych inwestycji, opinii o przedsięwzięciach gospodarczych itp. Informacja będzie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Użytkownika. Przykładowe tematy mogą być kierowane do wszystkich Użytkowników lub wybranych grup ze względu na specyfikę np. branże, lokalizację itp.

Z uwagi na konieczność weryfikacji aktywnych Użytkowników Systemu, Usługodawca może okresowo prosić
o potwierdzenie otrzymania informacji pocztą mailową. Brak potwierdzenia aktywności może spowodować usunięcie Konta Użytkownika.

 1. Funkcja informacyjna – Usługodawca może wysyłać cykliczny newssletter do zarejestrowanych Użytkowników z informacjami gospodarczymi zaczerpniętymi z serwisu PLUSYdlaBIZNESU.pl. W newsletterze zawarte będą linki do artykułów na stronie PLUSYdlaBIZNESU.pl lub serwisów zewnętrznych np. Partnerów Biznesowych lub Partnerów Projektu. Informacja będzie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Użytkownika.