Strona główna » Wiadomości » Gospodarka » Duże straty Rafako w pierwszym półroczu

Duże straty Rafako w pierwszym półroczuW I półroczu 2019 roku Grupa RAFAKO odnotowała stratę brutto ze sprzedaży w wysokości ponad 137 mln zł. Dodatkowe koszty związane są z realizacją znaczących kontraktów.

Artykuł opracowany przez:

W I półroczu 2019 roku Grupa RAFAKO wypracowała 519,2 mln złotych przychodów ze sprzedaży. Na wynik finansowy Grupy za I półrocze 2019 roku duży wpływ miała aktualizacja kosztów związanych z realizacją znaczących kontraktów Grupy. Na wyniki miał wpływ również wzrost cen usług i materiałów niezbędnych do realizacji umów. Te zdarzenia, niezależne od prowadzonej przez Grupę RAFAKO działalności, znalazły odbicie w sprawozdaniu finansowym i stracie netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dokonującej w wysokości 174,6 mln złotych. Jednocześnie, wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej RAFAKO wynosi na koniec I półrocza 2019 roku ponad 3 mld złotych.

Największy, bo ponad 80-cio procentowy udział w przychodach Grupy Kapitałowej RAFAKO w omawianym okresie stanowiły jednostkowe przychody odnotowane przez spółkę RAFAKO. Ponad 15% sprzedaży wypracowane zostało przez spółkę celową SPV Jaworzno odpowiedzialną za realizację największego kontraktu w portfelu zamówień Grupy, jakim jest budowa bloku energetycznego Jaworzno o mocy 910 MW. Za około 5% sprzedaży w I półroczu 2019 roku odpowiadały pozostałe spółki z Grupy, w tym przede wszystkim RAFAKO Engineering.

Jednostkowo RAFAKO odnotowało aż 34-procentowy wzrost sprzedaży, który jest związany ze stopniem zaawansowania prac na kontraktach dotyczących: budowy bloku elektrociepłowni w Wilnie, budowy gazociągu DN700 Goleniów – Płoty oraz budowy dwóch bloków parowych opalanych węglem na wyspie Lombok.

W I półroczu 2019 roku Grupa RAFAKO odnotowała stratę brutto ze sprzedaży w wysokości ponad 137 mln zł. Największy wpływ na skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży miały zmiany szacunków wartości znaczących kontraktów dotyczących:

1. budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno – wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w 1H 2019 w wysokości 65,9 mln zł;
2. budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice – wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w 1H 2019 w wysokości 52,9 mln zł;
3. budowy bloku kogeneracyjnego w Wilnie - wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym w 1H 2019 w wysokości 35,6 mln zł.


Dodatkowe koszty związane z realizacją wyżej wskazanych kontraktów, wynikają z czynników historycznych, niezależnych od Spółki - niedoszacowania kontraktów całej branży budowlanej oraz z powodu niespodziewanego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i kosztów wykonawstwa. Spółka dokonała przeszacowania wartości tych umów i rozpoczęła proces negocjacji z Zamawiającymi o wypłatę
dodatkowych środków, negocjacje są w toku.

- Liczymy na osiągnięcie porozumień z Zamawiającymi bo w interesie obu stron jest sprawne dokończenie procesów inwestycyjnych, kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego – powiedziała Helena Fic, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu RAFAKO S.A., wskazując jednocześnie, że choć za I kwartał Spółka odnotowała stratę, to od początku 2019 roku do chwili obecnej Grupa RAFAKO pozyskała nowe kontrakty o wartości blisko 1 mld zł, z czego około 700 mln zł w segmencie energetyki, ponad 170 mln zł w segmencie ropy i gazu a 118 mln zł w segmencie budownictwa. - Celem RAFAKO na 2019 rok było pozyskanie nowych zleceń o wartości między 800 mln a 1 mld złotych w obu strategicznych obszarach działalności, tym samym zakładany przez Grupę cel dotyczący nowych zleceń w portfelu na 2019 rok został już w pełni zrealizowany – powiedziała Helena Fic.

Na dzień 1 lipca 2019 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej RAFAKO wynosiła 3 mld 32 mln zł, z czego do realizacji w 2019 roku przypada około 1 mld 844 mln zł, natomiast pozostała kwota, tj. 1 mld 188 mln zł na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z obszaru energetyki oraz ochrony środowiska (78%). Segment ropy i gazu stanowi natomiast 18% wartości portfela. RAFAKO aktywnie włącza się także w rynek energii odnawialnej.

- Mamy kompetencje, spółka zawarła także strategiczne partnerstwa z podmiotami jużfunkcjonującymi na rynku OZE, co pozwoli nam aktywnie uczestniczyć w postępowaniach dotyczących źródeł energii odnawialnej. Opracowywane przez nas obecnie oferty, między innymi na fotowoltaikę, umożliwią nam zbudowanie pozycji w rynku zielonej energii – powiedziała wiceprezes RAFAKO Agnieszka Wasilewska –Semail, wskazując, że doskonale wpisuje się to w Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego do 2030 roku, przygotowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Największe kontrakty RAFAKO to budowa bloku w Jaworznie, o wartości prawie 4.5 mld zł, budowa dwóch bloków parowych w Indonezji za ok. 300 mln zł i Instalacja Odazotowania Spalin w Elektrowni Kozienice za 289 mln zł.

Inne zlecenia to modernizacja bloków w Elektrowni Bełchatów to ok. 182 mln zł, budowa tłoczni gazu Kędzierzyn – 168 mln zł i gazociągu Goleniów – Płoty – 125 mln zł oraz budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Ostrołęka za 126 mln zł.

źródło: Rafako 

Opublikowano: 2019-10-02

Artykuł opracowany we współpracy z:

  • PLUSY dla BIZNESU

    Portal Gospodarczy, Branżowy Katalog Firm, Platforma Informacyjna Subregionu Zachodniego

Powrót do listy »

Więcej artykułów